Tüzük

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER VE TOPLULUKLAR MEDYA PLATFORMU TÜZÜĞÜ

GİRİŞ
“Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu” Türkçe konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin küreselleşen dünyada önemli bir kamu diplomasisi aracı haline gelen medya aracılığıyla geliştirilmesi, yeni işbirliği imkânlarının sağlanması, karşılıklı güvenin pekiştirilmesi gibi amaçlarla, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ’ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun katılımları ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliğinde 21-22 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

KAPSAM
“Küreselleşen Dünyada Medya: Fırsatlar ve Sorunlar” teması altında gerçekleştirilen bahse konu Foruma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan’dan davet edilen 62 yabancı basın mensubu ile Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşları yetkilileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katılmıştır.

AMAÇ
Platform şu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir:

►Platform üyeleri arasında var olan köklü tarih, dil, kimlik ve kültüre dayalı ortak çıkar ve ilişkileri geliştirmeye yönelik etkinliklerde bulunmak,

►Medya kurumları, basın meslek örgütleri ve bunların mensupları arasında ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak, mesleki deneyimlerini paylaşmalarına zemin hazırlamak ve buna yönelik olarak karşılıklı ziyaretlerin yanı sıra ortak seminer, konferans vb. etkinlikler organize etmek,

►Platform üyesi medya kurumları ve mensupları arasında ortak algı ve tutumların oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

►Türk dilinin kullanılması ve yaygınlaştırılmasında medyanın etkinleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

►Platform üyesi genç medya mensuplarının mesleki deneyimlerinin artırılmasına yönelik eğitim programları düzenlemek,

►Platform üyesi ülke ve topluluklardaki iletişim fakülteleri ve diğer iletişim eğitimi veren kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak,

►Mesleki yenilenmeyi teşvik edici yarışmalar düzenlemek, başarılı çalışmalar yürüten medya mensuplarını ödüllendirmek, bu doğrultuda çeşitli etkinlikler düzenlemek,

►Platform üyesi ülke ve topluluklar kamuoylarında ortak değer ve tutum oluşturulması amacı doğrultusunda makale, araştırma vb. yazıların hazırlanmasını teşvik etmek, medya kuruluşları ve mensuplarının diğer üye ülkelerde çalışmalarına ortam hazırlamak, özendirmek,

►Medya mensuplarının çalışmalarından oluşan kitap, gazete, dergi, bülten çıkarmak, görsel ve işitsel programlar hazırlamak ve bunları internet ortamında yaymak.

►Platformun amaçları doğrultusunda üye ülke ve topluluklardaki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile ortak projelerin hazırlanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

►Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklara yönelik faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliğini arttırmak ve bu yöndeki mevcut çalışmaları desteklemek,

►Ortak bir internet sayfası oluşturarak iletişim kanallarını geliştirmek, karşılıklı bilgilenmeyi etkin hale getirmek ve bilgi bankası oluşturmak,

►Medya mensupları veya iletişim alanında eğitim gören öğrenciler için, üye ülkelerde konuşulan Türkçenin çeşitli lehçelerinde kurslar düzenlemek, katılımcılara sertifika vermek,

►”Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu”nun düzenli aralıklarla ve belirlenecek bir ülkede toplanmasını sağlamak.

GENEL MERKEZ
Platformun sekretarya işlemlerinin yürütüldüğü Genel Merkez Ankara’dır. Platform üyeleriyle ile ilişkiler bu Genel Merkez tarafından yürütülür.

ÜYELİK
Türk dili konuşan toplulukların medya kurumları, basın meslek örgütleri ve bunların mensupları ile medya ile ilişkili kamu kurumları temsilcileri platforma üye olabilirler.

Bunların Platform üyesi olmaları, ülke/topluluk temsilcileri vasıtasıyla veya Platform Sekretaryasına yapacakları bireysel başvuru ve Genel Sekreterlik onayı ile gerçekleşir.

Medya mensuplarının üyeliği için, mensubu oldukları ülkede en az bir yıl gazetecilik mesleğinde bulunmaları ve o ülke mevzuatında yer alan “gazeteci” tanımına uygun nitelikleri taşımaları esastır, ancak özel durumlarda Koordinasyon Kurulunun kararı aranır.

Medya kuruluşları ve medya meslek örgütlerinin üyeliği için en az üç yıl faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Kamu kurumlarının üyeliğinde bu şart aranmaz, bunların medya ile ilgili faaliyette bulunuyor olmaları yeterlidir.

Üyeliğin sona ermesi, bu yöndeki yazılı başvuru veya Koordinasyon Kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Üyeliğe kabul veya devamı herhangi bir aidata tabi değildir.

17 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Platformun çalışma grubuna katılan üyeler Platformun doğal üyesidir.

ÜLKE VE TOPLULUK MEDYA KOMİTESİ
Medya Komitesi Üyeleri, o ülkedeki veya topluluktaki platform üyeleri tarafından oy çokluğuyla seçilir. Medya Komitesi en az üç, en fazla dokuz üyeden oluşur. Komite Başkanı üyeler arasından oy çokluğuyla belirlenir.

Komite üyeliği ve başkan üç yılda bir yapılacak seçimle belirlenir. Komite Başkanı da üçer yıldan en fazla iki dönem üst üste görev yapabilir.

Komite Başkanı, bulunduğu ülke veya topluluğun temsilcisi olup platform çalışmalarını koordine eder.

KOORDİNASYON KURULU
Platform Koordinasyon Kurulu; Başkan, Genel Sekreter ve ülke veya topluluk komite başkanlarından oluşur.

Koordinasyon Kurulu üyeliği istifa ya da ülke veya topluluk komite başkanlığından ayrılmasıyla son bulur. Ayrıca üst üste üç defa Koordinasyon Kurulu toplantısına mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer. Boşalan üyelik için aynı usulle yeni üye belirlenir

Koordinasyon Kurulu, yılda en az bir kez toplanarak, gündemde yer alan konuları değerlendirir ve oy çokluğuyla karar verir.

BAŞKAN
Başkan, Platform Koordinasyon Kurulu tarafından dönüşümlü olarak üyeler arasından seçilir. Başkan seçiminde forumun bir sonraki toplantısının yapılacağı ülke veya topluluk temsilcisine öncelik verilir. Başkanın temsil ettiği veya planlanan ülkede toplantı yapılamaması durumunda, söz konusu toplantı Genel Sekreterlik tarafından Ankara’da düzenlenir.

Başkan, Platform Koordinasyon Kurulunu temsil eder ve Kurulca verilen görevleri yerine getirir.

Başkanlık, bu yöndeki yazılı başvuru veya Koordinasyon Kurulu’nun görevden alma kararıyla sona erer.

GENEL SEKRETER
Sekretarya hizmetlerini yürüten Ankara’daki merkezin işlerini yüklenen kurumun başkanı, Genel Sekreterlik görevini de yürütür.Genel Sekreter, Platformun idari yönetiminden sorumludur.

FİNANSMAN
Platform tarafından düzenlenmesi kararlaştırılan kurs, seminer, toplantı, organizasyon ve benzeri etkinliklerin finansmanı ev sahibi kurum veya kuruluşların destekleriyle sağlanır.

YÜRÜTME
Türk Medya Platformu Tüzüğü, Ankara’da Platformun Çalışma Grubuna katılan doğal üyeleri tarafından imza altına alınmıştır.

Türk Medya Platformu Tüzüğü 28/10/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Share this: