Tarihçe

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER VE TOPLULUKLAR

“Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu” Türkçe konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin medya aracılığıyla geliştirilmesi, yeni işbirliği imkânlarının sağlanması gibi amaçlarla, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliğinde 21-22 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

“Küreselleşen Dünyada Medya: Fırsatlar ve Sorunlar” teması altında gerçekleştirilen bahse konu Foruma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan’dan davet edilen 62 yabancı basın mensubu ile Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşları yetkilileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katılmıştır.

21-22 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleşen “Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu”nu takiben oluşturulan ilgili ülkelerden gelen 44 kişilik “Çalışma Grubu”, 17 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da toplanarak “Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu (Türk Medya Platformu)” kurulmasını kararlaştırmış ve “Türk Medya Platformu Tüzüğü” hazırlanarak üyeler tarafından imza altına alınmıştır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 21 Ekim 2011 tarihinde Almatı’da yapılan 1. Zirvesi Bildirgesinde de söz konusu Platformun kurulmasından duyulan memnuniyet belirtilerek, üye ülkelerdeki kitle iletişim araçlarının Konsey ve Konsey ile ilgili kuruluşlar hakkında daha fazla farkındalık sağlamak konusunda önemli bir rol oynaması gerektiği vurgulanmıştır

28 Ekim 2011 tarihinde Bakü’de “Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar II. Medya Forumu” düzenlenmiştir. Forum, “Küreselleşen Dünyada Türk Dilli Medyanın Etkileri: Farklılıklar ve Ortak Çıkarlar” teması altında, Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Saha-Yakut Özerk Cumhuriyeti, Hakasya Özerk Cumhuriyeti, Tuva Özerk Cumhuriyeti, Başkurdistan Özerk Cumhuriyetinden ve Kırım Tatar toplumundan kamu ve özel sektör basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar II. Medya Forumu’nun sonuç bildirgesinde Platform’un kurulduğu ilan edilmiş ve Platform Koordinasyon Kurulu teşkil edilerek bir sonraki Forumun Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen ve ana temasını “Geleneksel Medyanın Dönüşüm Süreci ve Yeni Medya”nın oluşturduğu Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar III. Medya Forumu ile Türk dili konuşan gazeteciler arasında bilgi paylaşımı ve görüş alışverişi sağlanmıştır. Forum, Türkiye ve Kırgızistan ile birlikte Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Bulgaristan, Makedonya, Batı Trakya, Gagauz Yeri, Kırım, Kerkük, Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Hakasya Özerk Cumhuriyeti, Kabardin-Balkar Özerk Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Saha-Yakut Özerk Cumhuriyeti ve Tuva Özerk Cumhuriyeti’nden 180 gazeteci, akademisyen, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Sonuç bildirgesinde bir sonraki Forum toplantısının KKTC’de düzenlenmesine karar verilmiştir.

Share this: