I. FORUM

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER MEDYA FORUMU (21-22 ARALIK 2010- ANKARA)

“Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu” Türkçe konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin küreselleşen dünyada önemli bir kamu diplomasisi aracı haline gelen medya aracılığıyla geliştirilmesi, yeni işbirliği imkânlarının sağlanması, karşılıklı güvenin pekiştirilmesi gibi amaçlarla, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliğinde 21-22 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

“Küreselleşen Dünyada Medya: Fırsatlar ve Sorunlar” teması altında gerçekleştirilen foruma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan’dan davet edilen 62 yabancı basın mensubu ile Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşları yetkilileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katılmıştır.

Forumda Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat YETKİN moderatörlüğünde “ Küreselleşme Sürecinde Medyanın Demokratikleşmeye Etkisi” Başbakan Başmüşaviri Savaş Ş. BARKÇİN moderatörlüğünde “Türk Dünyasında Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşbirliğinin Geliştirilmesinde Medya ve STK’ların Rolü”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı ve Rektör Basın Danışmanı Prof. Dr. Türkan Uğur DAİ moderatörlüğünde “Türk Dünyasında Medya” ve son olarak Kamu Diplomasisi Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Kalın moderatörlüğünde “Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü: Türkçe Konuşan Ülkeler Ve Topluluklar Medya Platformu” başlıklı oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Türk dili konuşan bu geniş ve hayati coğrafyada faaliyet gösteren basın dünyasının temsilcileri forum sonucunda;

► Türk dili konuşan ülkeler arasında var olan köklü ortak tarih, dil, kimlik ve kültüre dayanan ortak çıkar ve ilişkileri geliştirmek yönündeki temel ideali destekleyerek,

► Daha önce düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvelerinin yararlı sonuçlarını ve sonuç bildirgelerinin maddelerini teyit ederek,

► İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden, Helsinki Nihai Senedine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne kadar, çağdaş değerleri içeren her türlü belgede anılan ifade ve basın özgürlüğünün, en az yaşam hakkı kadar önem atfettiğine olan inançla,

► Medyanın şeffaf ve demokratik toplumun inşasında önemli rol oynadığı ve hukuk devletinin hakimi olduğu demokrasiler üzerinde yadsınamaz bir etkiye sahip bulunduğu kanaatiyle,

► Türk dili konuşan ülkelerin basın kuruluşları arasında tesis edilecek kapsamlı ilişkilerin ve dayanışmanın Avrasya coğrafyasındaki bölgesel ve uluslararası işbirliğini ve demokratikleşmeyi pekiştireceği düşüncesiyle,

► Türk dilinde yayın yapan basın kuruluşları ve dolayısıyla kamuoyları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve çok daha ileri aşamalara taşımak konusundaki azim ve niyetlerini vurgulayarak,

► Azerbaycan Metbuat Şurası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin ortaya attıkları ortak bir federasyon kurma fikrini takdir edip geliştirerek,

► Forum çerçevesinde yaratılması öngörülen ortak platform ve iletişim kanalları ile Türk kökenli gazeteciler arasında kapsamlı bilgi paylaşımı, görüş alışverişi ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına zemin oluşturacak bir “Türk Dili Konuşan Ülkeler Basın Birliği/Dünya Türk Basın Birliği” tesis edilmesine,

► “Türk Dili Konuşan Ülkeler Basın Birliği/Dünya Türk Basın Birliği”nin kuruluş işlemlerini yerine getirmek için bir “Çalışma Grubu” oluşturulmasına,

► Bundan sonra da Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu’nun her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesine ve gelecek forumlara diğer Türk topluluklarından basın temsilcilerinin de davet edilmesine oybirliğiyle karar vermişlerdir.

21-22 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleşen “Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu”nu takiben, ilgili ülkelerden gelen 44 kişiden oluşturulan “Çalışma Grubu”, 17 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da toplanarak “Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu (Türk Medya Platformu)” kurulmasını kararlaştırmış ve “Türk Medya Platformu Tüzüğü” hazırlanarak, üyeler tarafından imza altına alınmıştır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 21 Ekim 2011 tarihinde Almatı’da yapılan 1. Zirvesi Bildirgesinde de söz konusu Platformun kurulmasından duyulan memnuniyet belirtilerek, üye ülkelerdeki kitle iletişim araçlarının Konsey ve Konsey ile ilgili kuruluşlar hakkında daha fazla farkındalık sağlamak konusunda önemli bir rol oynaması gerektiği vurgulanmıştır.

II. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu Programı

Share this: